Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Söka bidrag

en korg full med äpplen

Stiftelsen skall verka för att stärka utvecklingen i Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde d.v.s. Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Detta sker genom att stiftelsen enligt stiftelseförordnandet kan bevilja bidrag inom följande områden:

 • Näringsliv
 • Forskning/Utbildning
 • Kultur
 • Idrott

Stiftelsens styrelse har fastlagt vissa grundläggande principer och riktlinjer för sin bidragsgivning. Stiftelsen prioriterar projekt

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
 • där betydande insats görs av sökanden och/eller av annan finansiär
 • som bidrar till aktivitet i Sparbankens verksamhetsområde
 • där sökanden anger hur utvärdering/uppföljning kommer att ske

Det finns områden och verksamheter som normalt inte beviljas bidrag av Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Exempel på sådana är:

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt finansieras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • underhåll eller reparationer
 • studier eller utbildning för enskild person, vare sig på gymnasie- eller högskolenivå
 • studieresor eller andra resor
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • näringsverksamhet med vinstintresse
 • enskild idrottsutövare  
 • sponsring
 • påbörjade projekt

 

Ansöka om bidrag

Stiftelsen tar emot ansökningar. Bidrag kan sökas av personer, föreningar eller andra organisationer med projekt inom de områden som beskrivits ovan.

Ansökan skall göras på stiftelsens formulär och vara underskriven. Särskilda bilagor bör bara i undantagsfall förekomma. Föreningar/organisationer ska bilägga årsredovisning för senaste räkenskapsår med ansökan. Bifoga alltid en budget för projektet.

Vid beviljat bidrag ska sökanden lämna skriftlig rapport över projektets genomförande.

Stiftelsens beslut kan ej överklagas och behöver ej motiveras.

AnsökningsperioderBeslut
1/11 - 31/1Slutet av mars
1/2 - 31/3Slutet av maj
1/4 - 30/4Slutet av juni
1/5 - 31/7Slutet av september
1/8 - 30/9Slutet av november
1/10 - 31/10Slutet av december

Blankett för ansökan

För att kunna titta på blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader som kan hämtas hem gratis genom att klicka på länken nedan.
Om du vill kan du fylla i ansökan direkt i din dator. Skriva sedan ut och skicka in den.

Ladda ner Acrobat Reader här

Ansökan skickas till:
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163
532 22 Skara 

Bidragsmottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de av stiftelsen fastställda reglerna. Sökande bör vara medveten om att beviljat bidrag kan komma att publiceras.
 
Stäng Skriv ut